BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Słownik pojeć
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |9 Lut 2007|, o 10:08   Słownik pojeć

aktywa funduszu - mienie funduszu inwestycyjnego. Obejmują one środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.
 
aktywa netto funduszu
- Całkowite aktywa funduszu pomniejszone o kwotę całkowitych zobowiązań. Innymi słowy jest to różnica między tym, co fundusz posiada, a tym, co fundusz jest winien.
 
aktywne zarządzanie (timing)
- strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu trendów w konstruowaniu portfela inwestycyjnego. Jej istotą jest zidentyfikowanie aktualnego trendu (przeważnie, co najmniej średnioterminowego) i utrzymywanie długich pozycji tylko w przypadku trendu wzrostowego. Przeciwieństwem tej strategii jest zarządzanie pasywne (‘kup i trzymaj‘).
 
benchmark
- instrument finansowy (np. indeks giełdowy) będący odniesieniem dla oceny wyników zarządzania portfelem papierów wartościowych.
 
certyfikat inwestycyjny
- Jest to papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu giełdowego. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie dokonuje umorzeń na wzór funduszy otwartych. Giełda nie jest jedynym miejscem, gdzie może dojść do wymiany certyfikatów pomiędzy uczestnikami funduszu.
 
depozytariusz
- Bank przechowujący aktywa funduszu, do którego obowiązków należy też rozliczanie transakcji i wyliczanie wartości jednostki uczestnictwa
 
dywersyfikacja
- strategia inwestowania w różne klasy aktywów i papiery wartościowe różnych emitentów w celu redukcji całkowitego ryzyka portfela.
 
fundusz akcyjny
- fundusz inwestycyjny, który znaczną część swoich aktywów lokuje w akcje (zwyczajowo przyjmuje się, że co najmniej 66%). Fundusz akcyjny może mieć zapisaną w statucie minimalną część aktywów, którą musi mieć ulokowaną w akcje.
 
fundusz alokacji aktywów
- fundusz inwestycyjny, który w zależności od sytuacji rynkowej zmienia udziały poszczególnych klas aktywów w portfelu w ramach ewentualnych ograniczeń statutowych (np. obligacje 40-60% wartości portfela, akcje 10-30%, instrumenty rynku pieniężnego 10-50%).
 
fundusz elastycznego inwestowania
- fundusz hybrydowy inwestujący w różne rodzaje aktywów w tym akcje, obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, przy czym zakres inwestycji w poszczególne rodzaje aktywów może się wahać w przedziale od 0 do 100%.
 
fundusz hedgingowy
- fundusz wykorzystujący w swojej strategii inwestycyjnej transakcje na instrumentach pochodnych zawierane w celach zabezpieczających, arbitrażowych lub spekulacyjnych.
 
fundusz hybrydowy
- Kategoria "fundusz hybrydowy" zawiera w sobie 3 rodzaje funduszy, które z racji dywersyfikowania portfela na różne rodzaje papierów wartościowych, nie mieszczą się w 3 pozostałych kategoriach (akcji, obligacji, rynku pieniężnego). Te 3 rodzaje to obecnie: fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze aktywnej alokacji aktywów. Jak łatwo zobaczyć na wykresie , głównym celem funduszy z tej grupy jest ochrona i stabilny wzrost kapitału.
 
fundusz indeksowy
- fundusz inwestycyjny utrzymujący skład swojego portfela zgodny ze składem wybranego indeksu giełdowego.
 
fundusz inwestycyjny otwarty
- fundusz charakteryzujący się tym, że zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Poszczególne jednostki reprezentują jednakowe prawa majątkowe, a ich ilość jest teoretycznie nieograniczona.
 
fundusz inwestycyjny zamknięty
- fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela, które następnie są dopuszczane do publicznego obrotu i obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym. W porównaniu z funduszami otwartymi tego typu fundusze mają znacznie mniejsze ograniczenia inwestycyjne, dotyczące zarówno instrumentów, jak i procentowych limitów udziału.
 
fundusz mieszany
- fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela, które następnie są dopuszczane do publicznego obrotu i obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym oraz (w odróżnieniu od funduszy zamkniętych) dokonujący ich wykupienia na żądanie uczestnika funduszu. Fundusze tego typu różnią się również od funduszy zamkniętych nieco innymi ograniczeniami inwestycyjnymi.
 
fundusz obligacji
- fundusz inwestujący przede wszystkim w różnego rodzaju obligacje: skarbowe, komunalne (municypalne) lub korporacyjne.
 
fundusz obligacji korporacyjnych
- fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w długoterminowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.
 
fundusz obligacji municypalnych
- fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w długoterminowe obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
fundusz obligacji skarbowych
- fundusz stałego dochodu inwestujący swoje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
 
fundusz papierów komercyjnych
- fundusz rynku pieniężnego lokujący swoje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw.
 
fundusz rynku pieniężnego
- fundusz inwestycyjny lokujący aktywa tylko w krótkoterminowe, płynne instrumenty rynku pieniężnego takie jak bony skarbowe. Wśród tego typu funduszy można wyróżnić fundusze skarbowych instrumentów dłużnych, które inwestują wyłącznie w papiery Skarbu Państwa i fundusze nieskarbowych instrumentów dłużnych, które inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe osób prawnych np. papiery komercyjne przedsiębiorstw oraz fundusze mieszane.
 
fundusz specjalistyczny otwarty
- rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego ograniczający swych potencjalnych uczestników jedynie do podmiotów określonych w statucie lub spełniających określone w nim warunki.
 
fundusz specjalistyczny zamknięty
- rodzaj zamkniętego funduszu inwestycyjnego mogący emitować certyfikaty inwestycyjne, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.
 
fundusz spółek o małej kapitalizacji (agresywnego wzrostu)
- Fundusz akcyjny starający się osiągnąć maksymalną długoterminową stopę zwrotu, głównie poprzez inwestycje w niewielkie spółki (co najmniej 2/3 portfela) i wybrane segmenty rynku. Ryzyko inwestycji w tego typu fundusz może być wysokie. Rzadko osiąga on dochody w postaci dywidend.
 
fundusz spółek renomowanych (wzrostu)
- fundusz akcyjny inwestujący swoje aktywa (co najmniej 2/3) w akcje spółek o ponadprzeciętnej kapitalizacji (tzw. blue chips).
 
fundusz stałego dochodu
- fundusz inwestujący przede wszystkim w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu.
 
fundusz typu ‘no-load‘
- fundusz inwestycyjny nie pobierający żadnych opłat w momencie zakupu i umarzania jednostek uczestnictwa.
 
fundusz zrównoważony
- fundusz inwestycyjny stosujący kombinacje strategii wzrostowej, dochodowej i ochrony kapitału poprzez podział portfela na część akcyjną, obligacyjną i gotówkową. Udziały poszczególnych części są stałe.
 
instrumenty rynku pieniężnego
- krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, takie jak: papiery komercyjne, bony skarbowe, czy certyfikaty depozytowe, których termin do wykupu wynosi mniej niż rok.
 
jednostka uczestnictwa
- prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu. Pieniądze zainwestowane przez klientów zamieniane są na jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wyceniana jest przeważnie codziennie, a wycenę publikują codzienne gazety, portale internetowe oraz Telegazeta.
 
konwergencja
- Wyrównywanie się poziomów cen poszczególnych dóbr między krajami wchodzącymi tworzącymi wspólny rynek (np. Unia Europejska).
konwersja[/b] - przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego[/b] - o innej polityce inwestycyjnej. Przy konwersji z funduszu o niższej opłacie manipulacyjne do funduszu o wyższej opłacie[/b] - pobierana jest opłata wyrównawcza.
 
nominalna stopa zwrotu
- stopa zwrotu nie uwzględniająca inflacji w okresie inwestycji.
 
opłata manipulacyjna
- opłata pobierana przy zakupie jednostek uczestnictwa. Na ogół opłaty wahają się w granicach 0,5%[/b] - 5,5% wpłacanych środków[/b] - w zależności od rodzaju funduszu.
 
opłata za zarządzanie
- roczna opłata pobierana za zarządzanie powierzonymi pieniędzmi, liczona jako procent od zainwestowanej kwoty (opłaty z reguły wahają się w przedziale 1%-3% wartości inwestycji). Uwaga! Publikowana codziennie wycena jednostki uczestnictwa zawiera opłatę za zarządzanie.
 
otwarty fundusz inwestycyjny
- Fundusz charakteryzujący się tym, iż zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Poszczególne jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe, a ich ilość jest teoretycznie nieograniczona. Otwarte fundusze w porównaniu z zamkniętymi mają dużo więcej ograniczeń inwestycyjnych w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa inwestowanych środków.
 
pasywne zarządzanie (kup i trzymaj)
- strategia inwestycyjna, w której inwestor utrzymuje przez dłuższy okres czasu swoją pozycję ignorując krótkookresowe zmiany cen. Jej przeciwieństwem jest strategia timingu.
profil ryzyka[/b] - zależność pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu z portfela, a jego ryzykiem, mierzonym najczęściej odchyleniem standardowym stopy zwrotu.
 
realna stopa zwrotu
- stopa zwrotu uwzględniająca inflację w okresie inwestycji.
 
relacja zysk-ryzyko
- generalna zależność na rynkach finansowych polegająca na tym, że wyższej oczekiwanej stopie zwrotu towarzyszy wyższe ryzyko.
 
rynek pierwotny
- Jest to część rynku kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Przykładem rynku pierwotnego jest publiczna oferta sprzedaży nowych akcji lub jednostek uczestnictwa zamkniętego.
 
spółka developerska
- Jest to spółka, zajmująca się budową i sprzedażą lokali mieszkaniowych i użytkowych.
 
statut funduszu
- Jest to dokument określający warunki działania funduszu inwestycyjnego. Pełni on funkcję regulaminu i dostarcza uczestnikowi informacji na temat polityki inwestycyjnej, kosztów, częstotliwości wyceny i innych, koniecznych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Treść statutu jak również wszelkie w nim zmiany, są zatwierdzane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
 
stopa zwrotu
- stosunek osiągniętych w danym okresie zysków/strat z inwestycji do zainwestowanego kapitału. Wyrażona w procentach umożliwia porównywanie między sobą efektów różnych inwestycji.
 
uczestnik funduszu
- osoba, która za wpłatę wniesioną do funduszu nabyła przynajmniej część jednostki uczestnictwa.
umorzenie jednostki uczestnictwa[/b] - wycofanie zainwestowanych pieniędzy. Inaczej[/b] - odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu.
 
wartość jednostki uczestnictwa
- ustalana w większości przypadków codziennie wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
 
współczynnik kosztów funduszu
- stosunek rocznych kosztów funduszu, takich jak np. opłata za zarządzanie pokrywanych przez inwestorów do jego przeciętnych aktywów netto.
 
zamknięty fundusz inwestycyjny
- Fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela, które następnie są dopuszczane do publicznego obrotu na rynku giełdowym. W porównaniu z funduszami otwartymi fundusze tego typu mają znacznie mniejsze ograniczenia inwestycyjne.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl