BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z UP
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |23 Lut 2007|, o 17:38   Środki na podjęcie działalności gospodarczej z UP

Zamieszczam regulamin i wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanych bezrobotnym przez UP

Oto treść regulaminu z warszawskiego Urzędu Pracy:
Cytat:
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa)

§ 1
1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przez okres co najmniej 2 miesięcy oraz które spełniają łącznie następujące warunki:
a) w okresie 12. miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
b) nie otrzymały w okresie 5. lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych, środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
c) ubiegają się o środki na podjęcie działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna - zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807), lub o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
d) nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
e) ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem:
 działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1);
 działalności w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
 działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych
na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub
w całości producentom surowców;
 działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 działalności w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą
w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
f) spółdzielnia socjalna, do której mają zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
g) nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12. miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
h) nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny,
i) nie złożyły wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
j) w chwili składania wniosku nie posiadają informacji o pozytywnie rozpatrzonym którymkolwiek ze złożonych uprzednio wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i o przyznaniu z tego tytułu wnioskowanych środków,
k) złożyły wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym, które:
a) zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków, jednak nie później niż do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem,
c) zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i będą ją prowadzić przez okres co najmniej 12. miesięcy.

3. Wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznawanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek.

4. Pod pojęciem "przeciętne wynagrodzenie" rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jest przyjmowana na dzień podpisania umowy.

5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:
a) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego
do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
c) reklamę oraz w przypadku uzyskania środków w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
d) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
e) koszty remontu i adaptacji (do 15% wnioskowanej kwoty łącznie),


6. W przypadku zakupu sprzętu/rzeczy używanych beneficjent zobowiązany jest do dołączenia do umowy kupna-sprzedaży dokumentu potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu/rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog, oferta e-sklepu itp.).

7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być wykorzystane na:
a) podjęcie działalności gospodarczej wymienionej w § 1 ust. 1 lit f niniejszego Regulaminu,
b) zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym),
c) finansowanie wszelkich opłat stałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem działalności gospodarczej po jej podjęciu,
d) pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
e) pokrycie kosztów instalacji zakupionego oprogramowania / sprzętu oraz szkolenia związanego z ich obsługą.

8. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, szans zdobycia pozycji na rynku oraz posiadanego limitu środków finansowych.

9. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie na konto beneficjenta.

10. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej musi zawierać zobowiązanie bezrobotnego do dokonania następujących czynności:
1. Złożenia w kancelarii Urzędu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oraz okazania ich oryginałów do wglądu) potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, Zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – NIP 1 lub PIT 16) lub potwierdzających założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (wypis z KRS) w terminie do 45. dni od daty podpisania umowy.
2. Wykorzystania przyznanej kwoty zgodnie z celem, na jaki została udzielona. Zakupów wynikających z zawartej umowy należy dokonać w do 75. dnia od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
3. Złożenia w kancelarii Urzędu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem (i przedstawienia oryginałów do wglądu) potwierdzających dokonanie zakupów – faktur (również imiennych), rachunków imiennych, paragonów imiennych lub umów kupna-sprzedaży (określających konkretnie przedmiot umowy co do nazwy, marki, typu, numeru seryjnego) wraz z dowodem zapłaty stosownego podatku (w przypadku umów kupna-sprzedaży powyżej kwoty 1.000zł), wykonanie usługi w formie umów o dzieło wraz z rachunkiem potwierdzającym wykonanie dzieła i wypłaceniem należności, w terminie do 90. dni od daty podpisania umowy.
4. W przypadku uzyskania środków w ramach w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE oznaczenia emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia (według wytycznych w Księdze Tożsamości EFS www.efs.gov.pl).
5. Poinformowania Urzędu i wyrejestrowania się z ewidencji osób bezrobotnych Urzędu Pracy m. st. Warszawy w terminie do 7. dni od dnia następnego od daty wpływu na konto środków na podjęcie działalności gospodarczej.
6. Rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przystąpienia do lub założenia spółdzielni socjalnej.
7. Prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12. miesięcy oraz przedstawienia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających okres nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej (wystawionych nie wcześniej niż po upływie 12. miesięcy prowadzenia działalności).

12. Niedotrzymanie warunków umowy, jak również zlikwidowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej, zlikwidowanie lub wystąpienie ze spółdzielni socjalnej, przed upływem 12. miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy.

13. Wypowiedzenie umowy następuje również w przypadku:
a) wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
b) zaprzestania prowadzenia działalności lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przed upływem 12. miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej),
c) podjęcia zatrudnienia lub pracy nakładczej w okresie 12. miesięcy po dniu faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności,
d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21. listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz. 2002, z późn.zm.),
e) naruszenia innych warunków umowy.

14. Wypowiedzenie umowy dokonane z przyczyn określonych w ust. 11 powoduje wymagalność spłaty całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami w ciągu 30. dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.

15. Przez cały okres trwania umowy Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy, upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu oraz inne instytucje uprawnione mają prawo kontroli przebiegu jej realizacji.

16. W przypadku wypełnienia wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy przyznane jednorazowo środki nie będą podlegały zwrotowi.Szczegółowe zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

§ 2

1. Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy „Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”, który zawiera m. in.:
a) wysokość wnioskowanej kwoty,
b) opis projektowanego przedsięwzięcia,
c) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (np. koncesje, świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe, świadectwa pracy) oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (np. umowy najmu, użyczenia),
d) analizę przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności wraz z uzasadnieniem,
e) szczegółową kalkulację (wraz z uzasadnieniem) wydatków (zakupów) na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków – wnioskowana kwota musi wynikać z kalkulacji przedstawionej w tabeli V Wniosku,
f) analizę mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analizę szans i zagrożeń ze strony zewnętrznych czynników rynkowych oraz wnioski
z przeprowadzonych analiz.

2. Wniosek złożony w wyznaczonym terminie podlega dwuetapowej ocenie (formalnej i merytorycznej). W przypadku braków lub błędów formalnych wniosek nie jest oceniany merytorycznie. Osoba, której wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną może odebrać go osobiście, za pokwitowaniem w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10 a

3. Bezrobotny planujący przystąpienie lub założenie spółdzielni socjalnej dołącza do Wniosku dodatkowo dowód złożenia dokumentów rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. W wypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora Urzędu na przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu ww. środków, z zastrzeżeniem ust. 5, jest akt notarialny, zawarty w terminie do 14. dni od dnia podpisania umowy, w którym beneficjent wraz ze współmałżonkiem poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., podpisany przez beneficjenta i współmałżonka obejmujący okres od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia się z Urzędem, które nastąpi po upływie 12. miesięcy nieprzerwanego prowadzenia działalności, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej.

5. W przypadku bezrobotnych, nie posiadających stałego adresu zameldowania formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków, jest poręczenie majątkowe dokonane przez dwóch poręczycieli posiadających stałe udokumentowane źródło dochodów wynoszące dla każdego z nich co najmniej przeciętne wynagrodzenie wraz z aktem notarialnym, zawarty w terminie do 14. dni od dnia podpisania umowy, w którym beneficjent i współmałżonek oraz poręczyciele wraz ze współmałżonkami poddali się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., podpisanym przez beneficjenta i współmałżonka oraz poręczycieli i ich współmałżonków obejmujący okres od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia się z Urzędem, które nastąpi po upływie 12. miesięcy nieprzerwanego prowadzenia działalności, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej.

6. Koszty związane z zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu przyznanych środków pokrywa beneficjent.

§ 3

Kryteriami oceny wniosku o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są (w nawiasie umieszczono maksymalną ilość punktów, które można uzyskać):
- (5) ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością,
- (16) ocena stanu przygotowania do prowadzenia działalności,
- (15) ocena przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych oraz wniosków z niej wynikających,
- (4) ocena uzasadnienia przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności,
- (5) ocena uzasadnienia zakupów w ramach wnioskowanych środków,
- (13) ocena sposobu opisu planowanej działalności, lokalizacji, potencjalnych klientów i perspektyw rozwoju.


Sprawy organizacyjne

§ 4

1. Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy, w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy, przyznaje jednorazowo środki pracy na podjęcie działalności gospodarczej, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy powołuje spośród pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zwaną dalej Komisją.
3. Wyznacza się termin składania wniosków od 15 stycznia 2007r. - aż do wyczerpania środków.
4. Osoby bezrobotne, których wnioski uzyskają w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję co najmniej 38. punktów, po akceptacji wyników prac Komisji przez Dyrektora Urzędu, podpisaniu stosownej umowy i dostarczeniu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych funduszy, otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – pod warunkiem dysponowania przez Urząd w danej chwili środkami na ten cel.
5. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku.
6. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie dowód jego złożenia od osoby przyjmującej wniosek. W każdym z ww. przypadków decyduje termin wpływu do siedziby Urzędu. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.
7. Komisja zbiera się w celu oceny złożonych wniosków co najmniej raz w miesiącu.
8. Komisja opiniuje przedłożone wnioski w oparciu o powyższe kryteria oraz korzystając ze wszystkich dostępnych jej metod analizy i oceny.
9. Komisja przekazuje na piśmie protokół z posiedzenia Dyrektorowi Urzędu Pracy
m. st. Warszawy.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do wskazania Dyrektorowi Urzędu możliwości wypłaty przyznanych środków w transzach.
11. W pracach Komisji mogą uczestniczyć jako obserwatorzy członkowie Komisji Ekonomicznej i Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy.
12. Wnioski niekompletne, zawierające braki i błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej.
13. W sprawie opinii Komisji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przewiduje się procedury odwoławczej.
14. Informacja o wynikach oceny złożonych wniosków zostanie opublikowana na stronie www.up.warszawa.pl oraz zamieszczona w gablotach informacyjnych w siedzibach Urzędu przy ul. Ciołka 10A i ul. Grochowskiej 171B.


Regulamin i w niosek z załącznikach.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl