BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Dotacje z PARP
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |31 Sty 2007|, o 00:05   Dotacje z PARP

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie nazywana PARP to rządowa organizacja, która spełnia dyrektywy rządu wobec przedsiębiorstw, a zwłaszcza tych małych i średnich.

Zadania PARP

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP. (Dz.U. z 2003 r. Nr 39, poz. 336) główne zadania PARP, określane w programach rozwoju gospodarki, polegają w szczególności na:

* działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, promocyjnej i eksperckiej;
* udzielaniu dotacji i pożyczek przedsiębiorcom;
* udzielaniu dotacji podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego i podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia.

Dotacje dla MSP

Państwowa Agencja Rozwoju przedsiębiorczości może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji w wielu dziedzinach.

Agencja może udzielić dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów następujących usług:
* doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością;
* związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kwalifikacji pracowników z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi;
* związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów określoną w odrębnych przepisach.

Dotacja ta nosi miano "dotacji na zapewnienie jakości". Ta dotacja na zapewnienie jakości nie może przekroczyć 60% ceny netto powyższych usług realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jak również kwota ta nie może być niższa niż 1 000 euro ani wyższa niż kwota 10 000 euro.

W myśl § 18 rozporządzenia PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów certyfikacji systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy. Jest to dotacja posiadająca miano "dotacji na uzyskanie certyfikatu".

Ta dotacja nie może przekroczyć 50% ceny netto wspomnianych kosztów certyfikacji poszczególnych systemów, które to usługi miałyby być realizowane po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji.

Granice dotacji

Dotacja nie może również przekroczyć kwoty:
* 10 000 zł - w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania;
* 15 000 zł - w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania.

Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy "dotacji na dostęp do innowacyjnych usług" przeznaczonej na finansowanie części następujących kosztów:
* usług mających na celu rozwój produktów, świadczonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii;
* usług doradczych mających na celu wspomaganie zarządzania, w szczególności przy użyciu technik informatycznych;
* szkoleń pracowników odpowiedzialnych za działania mające na celu rozwój produktów lub wspomaganie zarządzania jak i w poprzednich przypadkach ta dotacja ma swoje ograniczenia co do wysokości dotowanej kwoty.

Dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto wymienionych wyżej usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jednak dotacja nie może przekroczyć kwoty 15 000 euro.

PARP może również udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji "na pozyskanie finansowania". Dotacja to powinna być przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, polegającego w szczególności na dopuszczeniu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniu ich na regulowany rynek papierów wartościowych. W tym przypadku dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto wspomnianych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być również większa aniżeli kwota 15 000 euro.

Dotacje na rozwój i modernizację

W przypadku dotacji na usługi doradcze i szkoleniowe dotacja na rozwój i modernizację nie może przekroczyć 60% ceny netto wyżej wymienionych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być wyższa niż kwota 10 000 euro. W przypadku dotacji na inwestycje nie mogą być one wyższe niż 25% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jednak z zastrzeżeniem, że dotowana kwota nie może być niższa niż kwota 30 000 euro ani wyższa niż kwota 100 000 euro.

PARP wspiera również przedsiębiorców dopiero co zakładających swoją działalność polegającą na:
* wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku;
* wykorzystaniu technologii pojawiającej się w Polsce po raz pierwszy.

Na działalność innowacyjną

Na tą tak zwaną "działalność innowacyjną" dotacje mogą zostać przekazane z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem. Warunkiem jest to, aby dotacja na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie przekroczyła kwoty 30 000 euro. Wysokość dotacji ma swe ograniczenia z uwagi na długość figurowania przedsiębiorcy we właściwym rejestrze. I tak w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji, dofinansowanie nie może przekroczyć 90% ceny netto wymienionych powyżej usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji., nie może ona przekroczyć 60% ceny netto danych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jednak istnieje tu jeszcze jedno zastrzeżenie, aby wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie był złożony po upływie 3 lat od dnia wpisania przedsiębiorcy do właściwego rejestru.

Podejmowanie działalności innowacyjnej może być dofinansowywane nie tylko dla przedsiębiorców zaczynających prowadzenie przedsiębiorstwa, ale również dla tych już funkcjonujących na rynku. PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy podejmującemu działalność innowacyjną dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów inwestycji związanych z podjęciem tej działalności. Jest to tak zwana "dotacja na inwestycje w zakresie działalności innowacyjnej". W tej sytuacji dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Ponadto nie może być niższa niż kwota 5 000 euro ani wyższa niż kwota 75 000 euro. Jak w powyższym przypadku zastrzega się, aby wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie był złożony po upływie 3 lat od dnia wpisania przedsiębiorcy do właściwego rejestru.

Dotacja na wspólną ofertę

W myśl § 24 agencja PARP może udzielić "dotacji na wspólną ofertę" małemu lub średniemu przedsiębiorcy, zamierzającemu ubiegać się, wspólnie z innym lub innymi małymi lub średnim przedsiębiorcami, o otrzymanie zamówienia publicznego. Dotacja to winna być przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z przygotowaniem oferty realizacji tego zamówienia publicznego. Tego typu dotacja jest udzielana jednemu przedsiębiorcy, wskazanemu we wspólnym wniosku przedsiębiorców przygotowujących ofertę.

Dotacja na wspólną ofertę nie może przekroczyć 50% ceny netto usług doradczych, realizowanych po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji. Nie może przekroczyć również kwoty:
* 10 000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
* 20 000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspierając chęć kooperacji i łączenia się przedsiębiorstw PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z połączeniem przedsiębiorstwa tego przedsiębiorcy z przedsiębiorstwem innego małego lub średniego przedsiębiorcy. Jest to tak zwana "dotacja na konsolidację". W tym przypadku dotacja nie może przekroczyć 50% ceny netto wspomnianych wyżej usług doradczych, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może również być wyższa niż 60 000 zł.

Dotacja na rozwój eksportu

"Dotacja na rozwój eksportu" to kolejna z propozycji PARP. Może być ona przeznaczona na finansowanie części kosztów:
* usług doradczych polegających na gromadzeniu i analizowaniu informacji o rynkach zagranicznych, związanych z działalnością przedsiębiorcy, w celu określenia możliwości i strategii wchodzenia na nowe rynki zbytu lub zwiększenia istniejącego eksportu na danym rynku;
* usług konsultacyjnych polegających na analizowaniu określonych rynków pod kątem znalezienia dla przedsiębiorcy potencjalnych partnerów zagranicznych w celu poszerzenia jego rynków zbytu;
* udziału w zagranicznej imprezie targowej lub wystawienniczej;
* opracowania i przeprowadzenia promocji produktu w zagranicznych środkach masowego przekazu lub przez Internet - w przypadku, gdy kwota dotacji na rozwój eksportu, łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tej dotacji nie przekracza równowartości 100 000 euro;
* udziału w zagranicznej misji handlowej - w przypadku, gdy kwota dotacji na rozwój eksportu, łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tej dotacji nie przekracza równowartości 100 000 euro;
*
dotacja na rozwój eksportu nie może przekroczyć 50% wymienionych wyżej kosztów netto, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 50 000 zł w roku kalendarzowym.

Dotacje z zakresu BHP

W trosce o odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy agencja PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych zmierzających do poprawy warunków bhp.

Dotacja na doradztwo z zakresu bhp nie może przekroczyć 60% ceny netto wspomnianych usług doradczych, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być również wyższa aniżeli kwota 4 000 euro.

Ponadto w myśl § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP, ta agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów zakupu wyposażenia lub urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacja na wyposażenie z zakresu bhp nie może przekroczyć wartości 25% kosztów netto zakupów wyposażenia czy urządzeń. Nie może również być niższa niż kwota 2 000 euro ani wyższa niż kwota 50 000 euro.

Dotacja na wspólne przedsięwzięcie

Poza tymi wszystkimi dotacjami dla małych i średnich przedsiębiorców Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może udzielić dotacji przeznaczonej na rozwój działalności dla przedsiębiorcy, który jest stowarzyszeniem, spółdzielnią lub spółką, jeżeli:

* jego członkami, udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy, zwani dalej "uczestnikami";
* przedmiotem jego działalności jest prowadzenie marketingu, pośrednictwo w sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez uczestników lub dokonywanie zakupów, wyłącznie na rzecz uczestników.

Jest to tak zwana dotacja na wspólne przedsięwzięcie. Tego typu dotacja może zostać udzielona na finansowanie części kosztów:
* usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju wspólnej działalności;
* inwestycji wynikających z planu rozwoju działalności stowarzyszenia, spółdzielni lub spółki;
* udziału w imprezach targowych i wystawienniczych.

Podsumowanie

Dotacja na wspólne przedsięwzięcie w zakresie usług doradczych i szkoleniowych nie może przekroczyć 50% ceny netto tychże usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być również większa niż kwota 50 000 zł. Ponadto dotacja nie może przekroczyć 25% kosztów netto inwestycji rozwojowych, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji.

Dotacja nie może być również wyższa od kwoty 100 000 zł. W przypadku kosztów udziału w imprezach targowych i wystawienniczych dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów netto, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Ta dotacja musi być również mniejsza niż kwota 20 000 zł. W tym przypadku postawiono warunek, aby dotacja na wspólne przedsięwzięcie mogła być ponownie udzielana przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia poprzedniego udzielenia tej dotacji.

źródło: twoja-firma.pl
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl