BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Dotacje dla firm
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |31 Sty 2007|, o 00:24   Dotacje dla firm

Rozpoczynając działalność gospodarczą bardzo często rozglądamy się za możliwym źródłem pozyskania środków do sfinansowania działalności naszej firmy. Zwłaszcza w początkowym okresie niezmiernie istotne jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na tzw. rozkręcenie działalności.

Obecnie rynek usług bankowych oferuje szeroki wachlarz kredytów dla małych przedsiębiorstw, rozrasta się również rynek usług parabankowych, oferujących m. in. atrakcyjnie oprocentowane mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność lub już prowadzących małe przedsiębiorstwo. Jednak, niezależnie od atrakcyjności i dostępności kredytów bankowych czy mikropożyczek, zawsze będą to środki, które - prędzej czy później - trzeba będzie zwrócić, najczęściej wraz z odsetkami.

Dlatego warta uwagi pozostaje inna forma wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, jaką jest dotacja. Dotacje to pieniądze przekazywane komuś na określony cel i nie podlegające zwrotowi. Zasady przyznawania dotacji określają dokumenty rządowe lub międzynarodowe (np. uzgodnienia pomiędzy rządem polskim a Unią Europejską czy Bankiem Światowym).

Przedstawione tu dotacje pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Za realizację działań na rzecz pomocy małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w której możesz zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji o dotacjach dla MSP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80,
faks (22) 432 86 20
Infolinia: 0801 33 22 02, 0801 40 64 16
e-mail: info@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Ponadto pomocą i poradą przy wyborze rodzaju dotacji i wypełnianiu wniosków o dotacje służą doradcy z 16 Regionalnych Instytucji Finansujących oraz konsultanci z blisko 170 Punktów Doradczych. Na pytania dotyczące wnioskowania o dotacje odpowiadają także eksperci z Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Dodatkowo, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl znajdują się wzory wniosków i umów oraz szczegółowe wytyczne i informacje dla przedsiębiorcy, odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych programów, a także dokładne dane teleadresowe instytucji z nią współpracujących.

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki, o których mowa w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L10 z 13.01.2001 r., str. 33-42) mający siedzibę na terenie Polski.

Od 1 stycznia 2005 r. weszło w życie Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorcy, małych i średnich przedsiębiorstw (SEC 361/2003), którego wyciąg, w porządku prawnym Wspólnoty, znajduje się w Rozporządzeniu Komisji Nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r., nowelizującym Rozporządzenie Nr 70/2001.

Dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej

W ramach Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza udzielane są m.in. dotacje dla małych i średnich firm. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę jednostki wdrażającej te programy.

Bezpośrednie działania operacyjne na poziomie regionalnym są realizowane przez tzw. Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), wybrane w drodze konkursu i obejmujące swoim działaniem obszar poszczególnych województw.

Na początku 2005 r. uruchomiono Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Program Sektorowy MSP i Innowacyjność, który swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski. Przedsiębiorcy ze wszystkich województw mogą ubiegać się o dotacje w ramach następujących instrumentów:

1. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie

- dotacje na usługi doradcze (m.in. audyt technologiczny, planowanie rozwoju technologii i biznesu, wdrażanie transferu technologii do MSP, wzornictwo i własność przemysłowa, rozwiązania zwiększające produktywność, wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska) - kwota dotacji może wynieść od 1 500 do 10 000 euro, a jej wysokość nie może przekroczyć 50 proc. kosztów usługi,

- dotacje inwestycyjne (wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń) - kwota dotacji może wynieść od 2000 do 100 000 euro, a jej wysokość nie może przekroczyć:

- 30 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w powiatach miasta Warszawy i Poznania,
- 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w powiatach miasta Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Gdyni i Sopotu,
- 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w innych powiatach.

2. Ścieżka od innowacji do biznesu

- dotacje na usługi doradcze (zarządzanie przedsiębiorstwem innowacyjnym w fazie rozruchu oraz doradztwo ad hoc po rozpoczęciu działań operacyjnych) - kwota dotacji może wynieść od 3000 do 30 000 euro, a jej wysokość nie może przekroczyć 50 proc. kosztów usługi,

- dotacje inwestycyjne (wdrażanie nowych technologii i innowacji) - kwota dotacji może wynieść od 2000 do 100 000 euro, a jej wysokość nie może przekroczyć:
- 30 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w powiatach miasta Warszawy i Poznania,
- 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w powiatach miasta Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Gdyni i Sopotu,
- 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów wdrażanych w innych powiatach,

- pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym
Maksymalny czas spłaty pożyczek wynosi 6 lat (wraz z okresem karencji). Okres karencji nie może wykraczać poza okres planowanego wdrożenia przedsięwzięcia ani przekraczać 2 lat.

Maksymalna wielkość wnioskowanej pożyczki nie może przekroczyć równowartości w złotych 500 000 euro oraz nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki. Pożyczki te stanowią kontynuację schematu wdrażanego w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji Phare 2002, dostępnego dla przedsiębiorców jeszcze w 2005 roku.

Obecnie, dla polskich przedsiębiorców dostępne stały się zdecydowanie większe środki funduszy strukturalnych oraz dofinansowania w ramach sektorowych programów operacyjnych.

Najistotniejszymi, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, są trzy programy operacyjne dotyczące: wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju regionalnego.

Działania zaproponowane w tych programach zmierzają do zapewnienia przedsiębiorcom zintegrowanego pakietu pomocy, składającego się z usług doradczych, szkoleniowych oraz grantów inwestycyjnych. W wyniku realizacji zaplanowanych działań przedsiębiorstwa objęte wsparciem uzyskają możliwość zwiększenia poziomu inwestycji, poprawy produktywności, zwiększenia eksportu i kooperacji międzynarodowej, zwiększenia zatrudnienia, osiągnięcia standardów UE w zakresie ochrony środowiska, pełniejszego wykorzystania szans na jednolitym rynku europejskim oraz adaptacji do działania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Bezpłatne doradztwo

Prowadząc działalność gospodarczą warto pamiętać o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez blisko 170 Punktów Doradczych rozmieszczonych na terenie całej Polski. Usługi przez nie świadczone obejmują doradztwo podstawowe związane z administracyjnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji, itp.), jak również informacje o dostępnej na rynku - adresowanej do MSP - ofercie banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy kapitałowych i innych.

Usługi specjalistyczne, wymagające większego zaangażowania eksperta, przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej, można uzyskać w 207 ośrodkach doradczych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Ponadto, warto także kontaktować się ze wspomnianymi wcześniej Regionalnymi Instytucjami Finansującymi, które są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i oprócz realizacji Programu Phare, udzielają informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa oraz świadczą usługi konsultacyjno-doradcze.

Pomoc MSP w ramach Programu Phare Rozwój Zasobów Ludzkich

W ramach Programu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich, PARP udzielił powiatowym urzędom pracy oraz organizacjom pozarządowym dotacji w celu realizacji projektów dotyczących promocji zatrudnienia wśród młodzieży. Informacji na temat poszczególnych programów szkoleniowych należy szukać na stronach internetowych PARP: www.parp.gov.pl.

W ramach edycji PHARE 2003 przewidywane są szkolenia, doradztwo oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności dla osób, które nie są objęte wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego.
O Europejskim Funduszu Społecznym przeczytasz w artykule H6 "EFS - szansą dla młodzieży".

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej

Pomoc dla MSP jest udzielana nie tylko przy pomocy środków z przedstawionego wyżej Programu Phare, może być również udzielana przy udziale środków strukturalnych z Funduszy Europejskich. Służą temu programy operacyjne, między innymi Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). ZPORR w części swoich Działań przewiduje pomoc dla przedsiębiorców zarówno rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i już istniejących przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstw). SPO RZL w części swoich Działań oferuje np. wsparcie finansowe dla kobiet zakładających własną firmę.

Pomoc dla przedsiębiorstw jest przewidziana w ZPORR w dwóch Działaniach:

Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości

Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu różnorakich barier, które mogą przy tej okazji napotykać. W ramach Działania przewidziane są różne formy pomocy, które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w początkowym okresie jego funkcjonowania. Te formy pomocy przewidują:

- Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (również po zarejestrowaniu przez nie działalności) w formie grupowych i indywidualnych usług doradczych, opieki indywidualnego doradcy, kursów służących rozwijaniu umiejętności zawodowych i przekazywaniu know-how z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, materialnego wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności oraz jednorazowego wsparcia kapitałowego powiązanego bezpośrednio z uruchomieniem przedsiębiorstwa. Materialne wsparcie pomostowe wspomagające "przetrwanie" przedsiębiorcy do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej przyznawane będzie przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności, a jeśli dokumenty finansowe przedsiębiorcy przedstawione na zakończenie tego okresu, wykażą dalszą potrzebę finansowania, grant może być wypłacany przez następne 6 miesięcy (maksymalnie 1 rok od zarejestrowania działalności). Jednorazowe wsparcie kapitałowe umożliwia sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli, itp.) Wysokość grantu uzależniona będzie od potrzeb związanych z konkretnym przedsiębiorstwem, wykazanych w biznesplanie (maksymalnie w wysokości do 5000 euro).

- Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.

Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

Ogólnym celem działania jest wzrost aktywności gospodarczej wśród istniejących mikroprzedsiębiorstw oraz, dzięki wsparciu udzielanemu istniejącym przedsiębiorstwom, zachęcenie do tworzenia nowych. Z uwagi na to, że to w pierwszym okresie prowadzonej działalności firma napotyka największe problemy finansowe i organizacyjne, pomoc doradcza oraz refinansowanie inwestycji udzielane w ramach ZPORR ma na celu podniesienie szans na rozwinięcie efektywnej działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach działania będą mogły uzyskać mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. Wsparcie będzie udzielane nowo powstałym mikroprzedsiębiorstwom, tzn. działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata.

W ramach działania pomoc będzie udzielana w formie dofinansowania usług doradczych oraz inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców udzielanej w ramach ZPORR są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy: www.zporr.gov.pl.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

21 września 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej (Dz.U. nr 234, poz. 2346). Oznacza to, że kobiety, które chciałyby otworzyć własną firmę, mogą liczyć na dodatkową pomoc ze środków publicznych.

Zasada de minimis mówi, że każdy przedsiębiorca może w ciągu trzech lat uzyskać pomoc publiczną o maksymalnej wartości nie przekraczającej 100 tys. euro. Przepis ten wprowadziła ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291). Zasada de minimis eliminuje konieczność występowania o decyzję do Komisji Europejskiej w przypadku każdorazowego wsparcia finansowego. W tym konkretnym przypadku pomoc finansowa w ramach de minimis może być udzielona tylko, jeżeli kwota pomocy de minimis przyznana kobietom wraz z inną pomocą tego typu nie przekracza równowartości w złotych kwoty brutto 100 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat.

Pieniądze dla przedsiębiorczych kobiet

Pomoc, o której mowa w rozporządzeniu będzie udzielana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Celem tego Działania jest udzielanie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy zatrudnienia i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez:

- promocję jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia,
- promocję kształcenia ustawicznego wśród kobiet,
- wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet,
- upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Działanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy i środków prywatnych.

Wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet, które - jak wykazują statystyki - stanowią większą grupę niż mężczyźni wśród osób bezrobotnych, jest sposobem na wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

O pomoc będą mogły ubiegać się kobiety, które spełnią przynamniej jeden z pięciu wymienionych w rozporządzeniu warunków:

- poszukują pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- w dniu ubiegania się o pomoc nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, nawet jeżeli czyniły starania w celu znalezienia pracy,

- posiadają niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, w szczególności zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych, które posiadają jest niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im znalezienie określonego zatrudnienia,

- powracają na rynek pracy po nieobecności na nim, spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, w rozumieniu przepisów ww. ustawy,

- są mieszkankami miast do 5 tys. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast.

Gdzie się starać o dofinansowanie?

Procedura uzyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet jest następująca:

1. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP) jako instytucja wdrażająca Działanie 1.6 SPO RZL ogłasza konkurs na projekty. Pierwszy konkurs został ogłoszony 15 października 2004 r. Informacje o kolejnych konkursach zamieszczane są na stronie www.efs.gov.pl.

2. Beneficjentem tego programu nie mogą być osoby fizyczne - pojedyncze kobiety. Uprawnionymi beneficjentami są instytucje rynku pracy, ośrodki doradztwa rolniczego, pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego działające w konkretnym powiecie. Beneficjenci przygotowują projekty, w których wskazują w jaki sposób zamierzają pomóc kobietom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

3. To beneficjenci starają się o pieniądze z MGiP, przystępując do ogłoszonego konkursu. Składają oni wnioski o dofinansowanie realizacji projektu do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) - instytucja wdrażająca.

4. Instytucja wdrażająca przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosku. Gdy wniosek zostaje zatwierdzony, instytucja wdrażająca podpisuje umowę z beneficjentem i na jej podstawie udziela dofinansowania na realizację projektu.

5. Beneficjent po podpisaniu umowy dofinansowania, podpisuje z zainteresowaną kobietą umowę, określającą wysokość oraz warunki udzie- lenia pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak znaleźć beneficjentów?

Jeżeli kobieta spełnia przynajmniej z jeden wymienionych w rozporządzeniu warunków i poważnie myśli o rozpoczęciu własnej działalności, powinna poszukać w listy beneficjentów SPO RZL Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Listy beneficjentów, wyłonionych w drodze poszczególnych konkursów, są ogłaszane na stronie internetowej instytucji wdrażającej. By znaleźć stronę należy wejść na www.efs.gov.pl i na lewym menu kliknąć na banner "Projekty EFS".

Przy korzystaniu z dofinansowania kobieta zobowiązuje się m.in. do:

- przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat, od dnia jej przyznania,

- udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą na każde żądanie instytucji wdrażającej lub uprawnionych organów kontrolnych.
Beneficjenci mogą ubiegać się o fundusze ponownie, ale pod warunkiem, że przyznane poprzednio zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową.

Więcej o Działaniu 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przeczytać można na stronach Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl.

Na stronach EFS znajdują się również również szczegółowe informacje dotyczące konkursów na dofinansowanie projektów w ramach wszystkich Działań SPO RZL.

źródło: serwis programu "Pierwsza Praca"
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl