BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: twardes
|28 Paź 2007|, o 16:17
Biznesplan - Jak napisać biznes plan?
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 34
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |25 Sty 2007|, o 13:48   Biznesplan - Jak napisać biznes plan?

Pierwszym dokumentem każdej firmy jest projekt jej strategii rozwoju. Jest to próba umiejscowienia przedsięwzięcia w ramach realnego rynku gospodarczego. Biznesplan spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze pozwala na dokładną ocenę szans przedsięwzięcia przez samego wnioskodawcę, który tworząc taki dokument, zmuszony jest do szczegółowej analizy finansowej i merytorycznej inwestycji. Drugą funkcją biznesplanu jest przekonanie potencjalnych inwestorów i wspólników do zaangażowania wymaganego kapitału.

Niezależnie od motywacji jaką będziemy się kierować przy tworzeniu biznesplanu, na pewno czas poświęcony przygotowanie tego dokumentu nie pójdzie na marne. Biznesplan jasno określi nasze cele i poszczególne etapy ich realizacji. Pozwoli na pełną krystalizację wizji firmy, ocenę opłacalności inwestycji i związanego z nią ryzyka.
Schemat konstrukcji biznesplanu:

1. Spis treści i streszczenie - dane teleadresowe, informacje o właścicielach lub autorach projektu, opis skrócony planowanego przedsięwzięcia
2. Profil branżowy i zakres działalności firmy - rodzaj działalności oraz forma prawna, baza kapitałowa tzw. zaplecze materialne, terytorium i zasięg działania, wielkość sprzedaży - założenia, asortyment i rodzaj świadczonych usług
3. Profil świadczonych usług lub produktów - cechy produktów i szczegółowe przedstawienie asortymentu, zasady sprzedaży lub dystrybucji, lokalizacja przedsięwzięcia pod kontem oferowanych usług lub produktów, możliwość wprowadzania zmian i poszerzenia bazy oraz innowacyjność usług i produktów
4. Opis rynku - opis branży, tendencje popytowe, opis konkurencji, opis grupy docelowej, opis niszy rynkowej, próba określenia potencjalnej liczby klientów, standardy cenowe i jakościowe obowiązujące na rynku,
5. Plan organizacyjny - określenie potrzeb kadrowych, wymogów kwalifikacyjnych zawodowych i szkoleniowych stworzenie bazy danych dostawców, kooperantów, określenia rodzaju księgowości (karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość), harmonogram pracy i podział obowiązków
6. Strategia marketingowa - oferta produktu i cechy wyróżniające, analiza SWOT (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony), plan promocji (reklama, PR, promocja sprzedaży), polityka cenowa, sposoby dystrybucji i metody sprzedaży
7. Analiza finansowa tzw. kosztowa - koszty wynikające z uruchomienia przedsięwzięcia oraz określenie ich w czasie: koszty administracyjne, koszt zakupu podstawowego wyposażenie; próba określenia rentowności przedsięwzięcia tzw. granica opłacalnościBIZNES PLAN - to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym. Pomaga on w 3 dziedzinach:
1.w sfinansowaniu inwestycji
- jest środkiem, za pomocą którego można przekonać pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie zasługuje na uwagę i przyniesie zysk.
2.przy rozpoznaniu działalności - biznes plan przypomina w jakim kierunku się dąży i pomaga utrzymać obraną drogę. Jest drogowskazem i spisem rzeczy do zrobienia.
3.w zarządzaniu firmą - przedsiębiorca musi przygotować sposoby zarządzania firmą w poszczególnych fazach rozwoju.

Biznes plan składa się z:
1.opisu przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu. Określa rodzaj tworzonej firmy, jej właścicieli, adres, wielkość koniecznych środków inwestycyjnych, cele i zakres finansowania oraz dane dotyczące spodziewanych zysków. Zaznajamia z typem tworzonej firmy, z rodzajem produktów lub usług, które ma ona sprzedawać lub świadczyć, wyjaśnia dlaczego ma to przynosić zysk.
2.planu marketingu - sposób prowadzenia marketingu produktów i usług. Opisuje potencjalnych klientów, ich przyzwyczajenia i umiejscowienie. Bada się ewentualną konkurencję, wpływ na zysk poszczególnych konkurentów. Należy rozważyć w jaki sposób firma może przewyższyć konkurencję oraz w jaki sposób przyciągnąć klientów.
3.planu funkcjonowania - przedsiębiorstwa zawiera proponowaną lokalizację firmy, opisywane są zalety dostawców, podjęte kwestie ustalenia poziomu zapasów i warunków spedycji wyrobów gotowych, ujęte problemy zatrudnienia i przeszkolenia personelu.
4.planu zarządzania - zawiera zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ustala się tu formę, w jakiej ma funkcjonować firma oraz omawia ryzyko związane z podjęciem działalności. Uwzględnia niezbędne pozwolenia i licencje wymagane przez przepisy prawa.
5.planu finansowania inwestycji - inwestycji informuje w jaki sposób firma chce wykorzystać powierzone jej środki finansowe. Zawiera raport finansowy, który przedstawia oczekiwane efekty udzielonej pożyczki. Ukazuje w jaki sposób pożyczone środki zostaną zużytkowane. Zalecane jest zestawienie w punktach poszczególnych wydatków.

Uzupełnione jest to:
1.określeniem celu biznes planu
2.streszczeniem
3.danymi finansowymi

Streszczenie zawiera 2 lub 3 rozdziały:
1.zawiera nazwę przedsiębiorstwa i ich właścicieli, wysokość niezbędnych środków inwestycyjnych wraz ze sposobem ich wykorzystania
2.omawia możliwości rozwoju, przedstawia w jaki sposób planowa organizacja będzie wspomagała potencjał firmy
3.przedstawia w jaki sposób zaangażowane środki przyniosą oczekiwany zysk.

Dane finansowe zawierają:
1.źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstwa
2.zestawienie wyposażenia
3.bilans otwarcia
4.analizę zwrotu zaangażowanych środków
5.przewidywane dochody w przeciągu pierwszych 3 lat w rozbiciu na poszczególne miesiące
6.miesięczne i kwartalne zestawienia rozchodów i przychodów podstawowych.

Tworząc biznes plan należy:
1.sporządzić listę potencjalnych pożyczkodawców
2.zachować jego zwięzłą formę (20-40 stron)
3.użyć prostego języka
4.dać go do przeczytania komuś, by się upewnić o jego jasności
5.uwzględnić realne założenia finansowe
6.używać wykresów i tabel
7.robić go własnoręcznie
8.nie starać się przedstawić go nad wyraz profesjonalnie
9.używać przejrzystych tytułów
10.stosować przypisy, szczególnie w części dotyczącej finansów
11.unikać bliżej nieokreślonych wyrazów
12.pamiętać, że celem jest sukces firmy

MORROW - „Rób business”
Planowanie działalności przedsiębiorstwa to określenie celów, jakie firma chce osiągnąć, strategii działania oraz ram czasowych, w jakich cele te powinny być osiągnięte. Planowanie działań jest procesem ciągłym. Wyniki powinny być porównane z planem pierwotnym. Plan działalności przedsiębiorstwa uwzględniający wrażliwe elementy przedsięwzięcia gospodarczego, stanowi jego podstawę koncepcyjną. Będąc realistyczną oceną firmy i jej potencjału powinien służyć jako przewodnik w działaniu, być narzędziem do oceniania skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem. Plan jest nieodzownym elementem prawidłowego zarządzania firmą. Przyczynia się do rozsądnego zarządzania funduszami, może być także pomocny przy ocenie wyników działalności. Jego treść i formę dostosowuje się do odbiorcy (inwestorzy, pracownicy, bank).

Plany działalności przedsiębiorstwa składają się z:
1.Streszczenia kierowniczego
(podstawowych problemów).
2.Profilu przedsiębiorstwa i jego produkcji.
* ma informować o producencie, jego wyrobach i usługach
* prezentować dotychczasowe osiągnięcia firmy
* ma znaczenie przy ocenie wiarygodności firmy
3.Planu działalności marketingowej.
* podaje szczegóły strategii
* zawiera asortyment wyrobów i plany jego zmiany
* plany jakościowe
* zawiera zasady ustalania cen
* określa opakowanie
* określa przewagę produktów i ich dystrybucji
4.Planu finansowego.
* przedstawia firmę w kategoriach pieniężnych. Pieniądz pozwala na porównanie celów, środków i działań.
5.Profilu zespołu.
* organizuje ludzi, którzy są głównymi czynnikami działalności gospodarczej, uwzględnia ich zakres obowiązków.
6.Wniosków.

Podsumowanie - zawarte są w nim podstawowe elementy planu. W małych przedsiębiorstwach właściciel lub menedżer sporządza plany działalności, może korzystać z pomocy specjalistów np. księgowych, bankierów, konsultantów. Duże firmy stosują zespołową metodę sporządzania planu. Podstawową jednostką czasową dla działalności gospodarczej jest kwartał obejmujący finansowy okres 3 miesięcy. Określenie celu polega na przedstawieniu zamierzeń i filozofii przedsiębiorstwa w sposób prosty i rzeczowy. Proces pkreślania celu dostarcza podstawowych narzędzi zarządzania przez cele. Dzięki sprecyzowaniu celów zarząd firmy ma wyraźny punkt odniesienia w dalszych działaniach. Umożliwia utrzymanie obecnego kierunku przedsięwzięć. W miarę rozwoju działalności należy aktualizować.

Feasibility study.
Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych. Feasibility study różni się od planu działalności tym, że przedstawia po rozważeniu różnych wariantów jednoznaczne wnioski we wszystkich podstawowych kwestiach zawartych w projekcie. Wnioski zawierają plusy i minusy projektu, określają szansę realizacji projektu. Feasibility study jest profesjonalną opinią o wykonalności projektu. Zarys Pre - Feasibility Study. W tym studium zawiera się wiele elementów planów działalności firmy. Często wynika z niego szczegółowy plan działalności zawierający propozycje zarządu dotyczące przyszłości firmy, projekty wymagające inwestycji kapitałowych. Następnie prosi się niezależnych ekspertów o wyrażenie opinii na temat wykonalności planu. W f.s. przedstawia się wszystkie założenia zarządu dotyczące gospodarki branży biznesu i projektu oraz kończy się ekspertyzą. Feasibility study ma zazwyczaj kilkusetstronicową objętość. Przeprowadzenie f.s. rozpoczyna się wraz z umową współpracy, która określa strukturę związków pomiędzy stronami.Umowa współpracy powinna zawierać:
* określenie współpracujących stron oraz istotę współpracy
·cel f.s.
* stopień polegania na zestawieniach finansowych, harmonogramach działań i innych dokumentach, które zarząd załączy do studium
* wielkość, zakres i terminy prac badawczych, które mają zostać przeprowadzone
* wszelkie istotne opracowania
* proponowane terminy studium, włącznie z przeglądem projektu i datą ukończenia
* cele i warunki zapłaty za wykonanie f.s.
* własność i miejsce zabezpieczenia dokumentacji roboczej
* umowę o tajności
* umowy o przeglądzie projektu i rozwiązywaniu problemów

Dokumenty robocze
- są zapisami stworzonymi przez sporządzających f.s., opisującymi planowanie, nadzorowanie studium i zawierającymi dokumentację zebraną podczas jego przeprowadzania. Szczegółowa informacja o kliencie jest jednym z zasadniczych składników dokumentów roboczych.

Zarys pre - feasibility study:
1.Streszczenie kierownicze - przegląd najważniejszych ustaleń każdego rozdziału.
2.Tło i historia projektu.
3.Chłonność rynku i możliwości produkcyjne.
4.Wkłady materiałowe
(szacunkowe zapotrzebowanie, ich obecne i potencjalne rozmieszczenie oraz przybliżona ocena rocznych kosztów lokalowych i zagranicznych wkładów materiałowych) np. surowce itd.
5.Lokalizacja i teren projektu.
6.Kwestie techniczne projektu.
7.Organizacja zakładu i koszty ogólne.
8.Siła robocza.
9.Harmonogram wprowadzania projektu.
10.Analiza finansowa i ekonomiczna.

Ekspertyza
f.s. będzie oparta na kosztach, dostępności materiałów i kapitału oraz innych założeniach. Streszczenia f.s. muszą być jak najkrótsze. List przewodni towarzyszący f.s. powinien przedstawić datę ukończenia studium, jego tytuł, autora, sponsora, docelowego czytelnika, krótkie streszczenie studium i ekspertyzy. F.s. powinny być sformułowane pod kątem odbiorcy, np. banku lub grupy inwestorów. Należy używać ich kryteriów oceny, konsultacja z nimi powinna nastąpić przed podpisaniem umowy o współpracę, aby określić, czy zawartość studium była zgodna z ich potrzebami.Szlasa „Projektowanie biznes planu”
Planowanie działalności przedsiębiorstwa to określenie celów, jakie firma chce osiągnąć, strategii działania oraz ram czasowych, w jakich cele te powinny być osiągnięte. Planowanie rozumiane jest jako selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania informacji, ale zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonych celów. Podstawowymi zadaniami planu mogą być:
* ograniczenie niepewności
* oszacowanie możliwości i prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń
* rozpoznanie problemów
* zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnej decyzji.
Istotą planowania jest nie tylko wyznaczenie sposobów, metod i środków osiągnięcia założonych celów, ale przede wszystkim określenia tych celów. Plan działalności przedsiębiorstwa sporządza się zarówno dla siebie, jak i dla innych. Określenie celów jest głównym problemem działalności przedsiębiorstwa, który polega na przedstawieniu zamierzeń i filozofii przedsiębiorstwa w sposób prosty i rzeczowy. Głównym zagadnieniem związanym z planem działalności przedsiębiorstwa jest wyznaczenie kosztów realizacji założonych celów z dostępnym kapitałem. Celem planowania jest ograniczenie ryzyka. Cele każdego przedsiębiorstwa są zazwyczaj wyznaczone formalnie w postaci przewidywanych zysków i wpływów ze sprzedaży, zadań produkcyjnych, planu kosztów, prac badawczych itp. Takie cele służą kierowaniu przedsiębiorstwem.
Przykładowe cele przedsiębiorstwa mogą dotyczyć:
* rentowności, osiągnięcia zwrotu poniesionych nakładów
* produktywności
* pozycji na rynku
* środków finansowych i rzeczowych
* innowacji
* efektywności i rozwoju kierownictwa
* wydajności i wynagrodzenia robotników
·odpowiedzialności publicznej

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
Cała strategia przedsiębiorstwa zawarta jest w planie strategicznym.

Proces tworzenia planu:
1.określenie mocnych i słabych punktów przedsiębiorstwa
2.analiza otoczenia
3.uwzględnienie oczekiwań akcjonariuszy
4.określenie celów przedsiębiorstwa
5.ocena warunków programów działania, zmierzających do osiągnięcia tych celów
6.stworzenie planu strategicznego.

Plan strategiczny należy rozbić na szereg szczegółowych planów taktycznych, a następnie na konkretne cele i zadania dla jednostek organizacyjnych komórek funkcjonalnych i poszczególnych kierowników. Przy realizacji planów należy zapewnić sprzężenie zwrotne przy organizowaniu odpowiedniej informacji okresowej, która z kolei umożliwi podejmowanie działań korekcyjnych. Gotowy plan strategiczny powinien zawierać jasno określone cele obejmujące:
1.wybrane dziedziny działalności
2.wybrane rynki oraz wyroby i usługi na poszczególne rynki
3.wzrost nakładów przypadających na każdą dziedzinę działalności, każdy rynek, wyrób i szczegółowe cele w każdym obszarze wyników
4.decyzje dotyczące likwidacji nierentownych dziedzin działalności lub z dziedzin, które nie pasują do profilu przedsiębiorstwa
5.decyzje dotyczące dywersyfikacji w drodze wykonywania własnych prac badawczych i rozwojowych, połączenie lub zakup innych przedsiębiorstw
6.rozdział środków między poszczególne przedsięwzięcia planu strategicznego i terminy wykonania

Plany taktyczne
- opracowywane dla osiągnięcia celów strategicznych, są znacznie bardziej szczegółowe, obejmują krótszy okres.

Typowy zestaw planów taktyczny jest związany z:
1.Planowaniem organizacji i obejmuje plany:
* dostosowanie zarządzania z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
* dostosowanie zarządzania z punktu widzenia rozwoju kadry kierowniczej
2.Planowaniem rozwoju rynku i wyrobów, obejmuje plany:
* likwidacja obiektów nierentownych i zbędnych
* adaptacja do zmian w otoczeniu
* dywersyfikacji, prac badawczych i rozwojowych, łączenia się z innymi przedsiębiorstwami i zakupu obiektów
3.Planowanie rozwoju zasobów, w tym opracowanie planów:
* zatrudnienia
* zapotrzebowania materiałowego
* rozwoju bazy techniczno - produkcyjnej
* finansowego
4.Planowaniem działań, w tym z opracowaniem planów:
* marketingu
* produkcji
* krótkoterminowego planu zysków[/b]
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
kmzwr16

Dołączył: 23 Kwi 2010
Posty: 9
Wysłany: |14 Cze 2010|, o 19:40   

Miło, lekko i przyjemnie to wszystko wygląda na papierze ale jak już przychodzi do pisania to jest zdecydowanie gorzej i w końcu i tak duża część ludzi "zamawia" biznes plany pisane przez różne biura rachunkowe czy agencje. Mam znajomych którzy przy każdym nowym biznesie szli do Hetmana i chcieli by to ten napisał i m biznes plan, bo sami sie bali, ze coś skopią.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 


Wysłany: |16 Maj 2011|, o 13:34   

Oczekuje na akceptację
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 


Wysłany: |29 Sie 2011|, o 13:08   

Oczekuje na akceptację
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl