BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Słownik pojęć inwestora
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |8 Lut 2007|, o 12:53   Słownik pojęć inwestora

Akcja – papier wartościowy, stwierdzający
udział jego właściciela w kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, a także dający
prawa majątkowe (dywidenda, udział w majątku spółki po jej likwidacji) i
korporacyjne (prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo
poboru).

Analiza fundamentalna – metoda wyceny
papieru wartościowego biorąca pod uwagę głównie analizę danych księgowych
(bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów gotówki) oraz możliwości rozwoju
danej branży.

Analiza techniczna – metoda określenia
ruchu kursu papieru wartościowego w przyszłości na podstawie wykresu
obrazującego dotychczasowe jego zachowanie, wykorzystująca w tym celu wiele
wskaźników analizy technicznej.

Analiza portfelowa – metoda zarządzania
własnymi pieniędzmi. Polega na odpowiednim doborze rodzaju inwestycji w
zależności od oczekiwanego zysku, zwracając uwagę na ograniczenie strat.

Akcjonariusz – właściciel akcji.

Animator rynku - członek giełdy lub inna
instytucja finansowa, zobowiązująca się w umowie z giełdą do zgłaszania ofert
kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek, na zasadach
określony przez zarząd giełdy.

Animator emitenta – członek giełdy lub
inna instytucja finansowa, zobowiązująca się w umowie z emitentem do
podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego w obrocie giełdowym.

Asymilacja – połączenie dwóch serii tego
samego papieru wartościowego.

Arkusz zleceń – skumulowane zestawienie
wszystkich zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy przekazanych do
systemu giełdowego w danym momencie, ułożone w odpowiednim porządku.

bd (bez prawa do dywidendy) – informacja
podawana obok kursu giełdowego danej spółki, podawana następnego dnia po
ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy oznaczająca,
że obecni nabywcy akcji nie otrzymają już dywidendy za ostatni rok obrachunkowy.

bp (bez prawa poboru) – informacja
podawana obok kursu giełdowego danej spółki, podawana następnego dnia po
ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do poboru oznaczająca, że
obecni nabywcy akcji nie otrzymają już prawa poboru nowych akcji.

Biuro maklerskie – przedsiębiorstwo
prowadzące działalność maklerską na podstawie zgody wydanej przez Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd.

Bessa – długotrwała tendencja spadkowa na
rynku kapitałowym.

Blue chips – spółki o silnych podstawach
fundamentalnych, charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi zmianami cen i dużą
płynnością.

Bon skarbowy – papier wartościowy o niskim
ryzyku inwestycyjnym, emitowany przez Skarb Państwa w celu uzyskania
krótkoterminowego kredytu (8, 13, 26, 39, 52 tygodnie) na pokrycie bieżących
wydatków.

Book building ( księga popytu ) – proces
wspomagający ustalanie ceny emisyjnej papieru wartościowego przeprowadzany przez
spółkę wśród przyszłych, potencjalnych akcjonariuszy dzięki, któremu spółka
poznaje skalę zainteresowania jej akcjami.

Certyfikat inwestycyjny - papier
wartościowy na okaziciela, emitowany przez fundusze inwestycyjne typu
zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy otwartych,
certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu giełdowego. Fundusz
inwestycyjny zamknięty nie dokonuje umorzeń na wzór funduszy otwartych. Giełda
jednak nie jest jedynym miejscem, gdzie może dojść do wymiany certyfikatów
pomiędzy uczestnikami funduszu. Taką operację można wykonać sporządzając umowę
cywilno-prawną sprzedaży.

Ceduła giełdowa – oficjalny biuletyn
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Umieszczane są tam bieżące informacje
na temat kursów spółek notowanych na GPW i indeksów, aktualna statystyka sesji,
transakcje pakietowe, objaśnienia skrótów występujących w tabeli notowań,
podstawowe wskaźniki spółek giełdowych.

Członek giełdy – podmiot prowadzący
działalność maklerską, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania
na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych.

Cena emisyjna – cena akcji spółki
obowiązująca w ofercie publicznej na rynku pierwotnym.

Cena rozliczeniowa – wartość papieru
wartościowego, według której rozliczane są transakcje giełdowe. Dla obligacji
jest to kurs zawsze wyrażony w procentach pomnożony przez cenę nominalną
powiększony o odsetki na dany dzień rozliczeniowy. Dla akcji, praw poboru i
jednostek indeksowych jest to po prostu kurs giełdowy.

CeTO – Centralna Tabela Ofert. Jest to
instytucja prowadząca regulowany (podlegający nadzorowi KPWiG) pozagiełdowy
rynek papierów wartościowych, posiadająca także możliwości organizowania
elektronicznego obrotu na nieregulowanym rynku, tzn. takim który nie podlega
nadzorowi KPWiG.

Derywaty – patrz „Instrumenty pochodne”.

Dom inwestycyjny – patrz „Biuro
maklerskie”.

Dom maklerski – patrz „Biuro maklerskie”.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego – zgoda
Rady Giełdy na obrót papieru wartościowego na GPW.

Dywidenda – część zysku spółki
wypracowanego w roku bilansowym przeznaczana przez zarząd spółki dla
akcjonariuszy. Uchwałę zarządu w sprawie dywidendy zatwierdza Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki.

Dematerializacja – proces zamiany formy
papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu na papierze, na
niematerialną - w postaci zapisu elektronicznego w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych SA.

Dogrywka – faza sesji giełdowej w
notowaniach ciągłych i jednolitych. W notowaniach ciągłych dogrywka odbywa się w
godzinach 16.10 – 16.20 i można na niej zawierać transakcje po kursie określonym
na fixingu na zamknięcie. W notowaniach jednolitych dogrywka odbywa się w
godzinach 11.15-11.45, dla pierwszego fixingu, i 15.00-15.30 dla drugiego
fixingu, i można na nią składać zlecenia i zawierać transakcje po cenie
ustalonej na każdym z fixingów.

Day trading – metoda inwestowania
krótkoterminowego, polegająca na zamykaniu pozycji otwartych tego samego dnia.

dw (do wymiany)- informacja podawana obok
kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że w najbliższym
czasie zostanie dokonana jego wymiana (podział).

Dywersyfikacja - inwestowanie w różnego
rodzaju instrumenty finansowe w celu ograniczenia ryzyka strat spowodowanych
nietrafioną lokata.

Emitent – podmiot wystawiający papier
wartościowy w swoim imieniu. W przypadku akcji emitentem jest spółka akcyjna. W
przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa. Obligacje inne niż
skarbowe mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) lub
gminy (obligacje komunalne). Emitentem dla warrantów może być biuro maklerskie
czy bank.

Emisja akcji – proces sprzedaży i
wprowadzania na rynek nowych akcji przeprowadzany przez spółkę.

Fixing - faza sesji w systemie kursu
jednolitego i w systemie notowań ciągłych, w której jest ustalany kurs. W
systemie kursu jednolitego odbywa się to dwa razy dziennie o godz. 11.15 i
15.00, a w systemie notowań ciągłych występują: fixing na otwarcie (ustalany
jest wtedy kurs otwarcia) o godz. 9.00, na rynku instrumentów pochodnych, i o
godz. 10.00, na rynku kasowym, oraz fixing na zamknięcie (ustalany jest kurs
zamknięcia) o godz. 16.00 zarówno dla instrumentów pochodnych, jak i rynku
kasowego.

Futures – patrz „ Kontrakty terminowe”.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych S.A.,
instytucja zajmująca się organizowaniem regulowanego obrotu papierami
wartościowymi.

Hossa – długotrwała tendencja wzrostowa na
rynku kapitałowym.

Indeks giełdowy - miernik zmian cen
papierów wartościowych, obejmujacy wszystkie papiery wartościowe danego typu lub
ich wybrana opcję.

Interwencja – faza sesji w systemie kursu
jednolitego, odbywająca się w godz. 11.00-11.15 dla pierwszego i 14.45-15.00 dla
drugiego fixingu. Polega ona na modyfikowaniu przez animatorów rynku wcześniej
złożonych zleceń własnych w celu zwiększenia płynności danego papieru i
zmniejszenia nierównowagi na rynku. Jeśli na danym papierze nie ma animatora
rynku, wtedy wszyscy członkowie giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. W takim
przypadku można tylko zwiększać wolumen zlecenia, w zleceniach kupna można tylko
zwiększać limit, a w zleceniach sprzedaży limit może być tylko mniejszy. Zarząd
giełdy może zrezygnować z przeprowadzania fazy interwencji.

Instrument bazowy – instrument finansowy,
na który wystawiony jest instrument pochodny.

Instrument pochodny – instrument
finansowy, którego wartość zależy od ceny innego instrumentu finansowego,
zwanego instrumentem bazowym. Na giełdzie warszawskiej instrumentami pochodnymi
są: kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe.

Jednostka indeksowa – papier wartościowy,
którego wartość zależy od wartości indeksu będącego instrumentem bazowym dla
danej jednostki indeksowej. Ten instrument pochodny umożliwia zakup składu
portfela indeksu giełdowego bez konieczności kupowania wszystkich akcji do niego
wchodzących. Na giełdzie warszawskiej notowana jest jednostka indeksowa na
WIG20.

Jednostka transakcyjna – minimalna liczba
papierów wartościowych mogąca być przedmiotem transakcji giełdowych.

Karta umowy – dowód zawarcia transakcji
giełdowej i podstawa jej rozliczenia.

Księga akcyjna – rejestr prowadzony przez
zarząd spółki akcyjnej, do którego wpisywani są właściciele akcji imiennych.
Każdy akcjonariusz spółki ma prawo przeglądać księgę akcyjną.

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A., instytucja organizująca, prowadząca i nadzorująca system,
który zapewnia prowadzenie depozytu papierów wartościowych, rozliczanie
transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi i realizację zobowiązań
emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych.

KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i
Giełd, organ sprawujący nadzór nad rynkiem instrumentów finansowych
dopuszczonych do publicznego obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi także nadzór nad giełdami
towarowymi.

Kontrakty terminowe (futures) – papier
wartościowy, którego cena jest zależna od kursu instrumentu bazowego
przypisanego danemu kontraktowi. Jest to umowa, w której sprzedający zobowiązuje
się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle
określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten instrument za tę samą
cenę, w tym samym terminie. W praktyce na GPW spełnienie zobowiązań obu stron
wykonywane jest za pomocą rozliczenia pieniężnego.

Kapitalizacja rynkowa spółki – to iloczyn:
<em>kurs giełdowy</em> x <em>liczba akcji</em> .

Krótka sprzedaż – operacja sprzedaży
papierów wartościowych przez inwestora, który faktycznie ich nie posiada. Krótką
sprzedaż realizuje pożyczając papiery wartościowe przed sprzedażą i odkupując je
przed ich zwrotem.

Kurs jednolity – kurs giełdowy ogłaszany
dwa razy dziennie o godz. 11.15 i 15.00 dla spółek notowanych systemie kursu
jednolitego. Jest to kurs, po jakim są zawierane transakcje na tych spółkach.

Kurs nietransakcyjny – kurs ogłaszany
przez przewodniczącego sesji, kończący notowanie papieru wartościowego. W
notowaniach jednolitych może on być ogłoszony, jeśli kurs określony zgodnie z
regulaminem giełdy wykracza poza ograniczenia wahań kursu (widełki) i jest równy
górnemu ograniczeniu wahań (w przypadku przewagi zleceń kupna) lub dolnemu
ograniczeniu (w przypadku przewagi zleceń sprzedaży). W notowaniach ciągłych
może on zostać ogłoszony na otwarciu bądź na zamknięciu – zasady analogiczne do
notowań jednolitych oraz w trakcie notowań, jeśli przewodniczący sesji uzna, że
w wyniku równoważenia rynku nie jest możliwe określenie kursu zgodnego z
regulaminem giełdy – wtedy również kurs ten zamyka notowania.

Kurs odniesienia – kurs, względem którego
wyznaczane jest maksymalne odchylenie kursu. W notowaniach jednolitych kursem
odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego papieru. W notowaniach ciągłych
kurs wyznaczony w trakcie fixingu na otwarcie lub w trakcie równoważenia na
otwarciu, staje się kursem odniesienia. W przypadku instrumentów, dla których w
trakcie fixingu na otwarcie nie został wyznaczony kurs otwarcia, kursem
odniesienia jest kurs zamknięcia z poprzedniej sesji.

Kurs otwarcia/ zamknięcia – jest to kurs,
po jakim zawierane są transakcje na otwarcie/ zamknięcie notowań ciągłych. Jest
on określany zgodnie z trzema zasadami:</p>
<ul type="disc" style="margin-bottom: 0cm">
<li class="MsoNormal">maksymalizacja wolumenu obrotu,</li>
<li class="MsoNormal">minimalizacja różnicy między liczbą papierów
wartościowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do
zrealizowania po określonym kursie,</li>
<li class="MsoNormal">minimalizacja różnicy między kursem określanym, a kursem
odniesienia.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniach kupna
jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniach sprzedaży lub występują
tylko zlecenia kupna, lub tylko sprzedaży albo nie ma zleceń, za kurs otwarcia
przyjmuje się kurs pierwszej transakcji zawartej na sesji, a za kurs zamknięcia
kurs ostatniej transakcji na sesji. Kursu otwarcia/ zamknięcia nie określa się,
jeśli na sesji nie zawarto żadnej transakcji.

Limit ceny – w zleceniach kupna jest to
najwyższa cena, jaką gotowy jest zapłacić inwestor za dany papier wartościowy, a
w zleceniach sprzedaży jest to najniższa cena za jaką inwestor jest gotów
sprzedać papier wartościowy.

Limit aktywacji – jest to dodatkowy
warunek określany opcjonalnie przez inwestora w zleceniu. Zlecenie z limitem
aktywacji ujawnia się w systemie giełdowym kiedy TKO (teoretyczny kurs otwarcia)
lub kurs ostatniej transakcji osiągnął poziom określony limitem aktywacji. Limit
aktywacji w zleceniu kupna musi być równy lub niższy od limitu zlecenia, a także
wyższy od kursu ostatniej transakcji na danym papierze. Limit aktywacji w
zleceniu sprzedaży musi równy lub wyższy od limitu zlecenia i niższy od kursu
ostatniej transakcji.

Memorandum informacyjne – dokument
wydawany przez emitenta papierów wartościowych, zawierający podstawowe
informacje na jego temat i papierów przez niego emitowanych. Jest ono wymagane
przez KPWiG dla papierów wartościowych mających być w obrocie wyłącznie
pozagiełdowym.

MIDWIG – indeks giełdowy odzwierciedlający
kursy maksymalnie 40 średnich spółek giełdowych.

Notowania jednolite – notowania, w trakcie
których ogłaszany jest tylko jeden kurs dla danego papieru wartościowego.

Notowania ciągłe – notowania, w trakcie
których kurs papieru wartościowego może się zmieniać ciągle.

NFI – Narodowy Fundusz Inwestycyjny,
spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, do której wniesiono
akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw.

NIF – indeks obrazujący sytuację na rynku
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Obrót publiczny – proponowanie nabycia lub
nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do
więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.

Opcja – prawo do nabycia lub sprzedaży
instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (kurs wykonania). Nabywca opcji
nie składa depozytu zabezpieczającego, a więc jego ryzyko jest ograniczone do
ceny rynkowej opcji. Instrumentem bazowym dla opcji na warszawskiej giełdzie
jest indeks WIG20.

Obligacja – papier wartościowy
potwierdzający dług emitenta obligacji względem właściciela obligacji. Emitent
zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi określonego świadczenia (kwota długu
powiększona o odsetki) w określonym terminie. Z reguły wypłaty odsetek są też
realizowane w równych odstępach w czasie kredytowania.

Obrót giełdowy – transakcji kupna i
sprzedaży papierów wartościowych zawierane na giełdzie.

Obrót pierwotny – oferowanie i sprzedaż
papierów wartościowych nowej emisji oraz nabywanie tych papierów.

Obrót wtórny – kupno i sprzedaż papierów
wartościowych pomiędzy różnymi podmiotami, z których żaden nie jest emitentem
lub nie występuje jako emitent tych papierów.

Oferujący – biuro maklerskie pośredniczące
w uzyskaniu zgody na wprowadzenie papieru wartościowego do obrotu publicznego i
organizujące ofertę publiczną.</p>
<p>Instrument pochodny – instrument finansowy, którego wartość
zależy od ceny innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem bazowym. Na
giełdzie warszawskiej instrumentami pochodnymi są: kontrakty terminowe, opcje,
warranty, jednostki indeksowe.</p>
<p>Podział akcji – wymiana wszystkich akcji danej spółki na
proporcjonalnie większą liczbę akcji, których wartość nominalna zostaje w takich
samych proporcjach zmniejszona. Przykład: jeśli przed wymianą kapitał akcyjny
spółki dzielił się na 10 mln akcji o wartości nominalnej 20 zł każda, to po
wymianie w proporcjach 1:2 będzie się dzielił na 20 mln akcji o wartości
nominalnej 10 zł każda. Proporcje te dotyczą również kursu odniesienia dla
notowań giełdowych na następnej sesji po wymianie.

Prospekt emisyjny – dokument sporządzany
przez emitenta, zawierający szczegółowe informacje na jego temat oraz na temat
papierów wartościowych wprowadzanych przez niego do obrotu publicznego. Prospekt
jest wymagany w stosunku do spółek wprowadzających swoje papiery wartościowe na
GPW.

Papier wartościowy – dokument
stwierdzający, że jego właścicielowi przysługują określone prawa majątkowe.

Prawo Do Akcji (PDA) – instrument
finansowy umożliwiający nabywcom akcji nowych emisji odsprzedanie tychże przed
wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego.

Prawo do Dywidendy ( PdD ) – instrument
finansowy, posiadanie którego zapewnia wypłatę dywidendy. Aby nabyć Prawa do
Dywidendy należy kupić akcje najpóźniej na trzy dni sesyjne przed dniem
ustalenia Praw do Dywidendy ze względu na cykl rozliczeniowy.

Prawo Poboru (PP) – instrument finansowy
dający jego posiadaczowi możliwość zakupu akcji nowej emisji spółki bez
ograniczeń ilościowych w zależności od liczby posiadanych praw poboru. Np. za 5
praw poboru można kupić 1 akcję nowej emisji.

PKC (po każdej cenie) – określenie limitu
ceny w zleceniu, oznaczające chęć zawarcia transakcji niezależnie od ceny
rynkowej papieru wartościowego.

Prawo majątkowe – prawo przysługujące
właścicielowi akcji: prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku firmy po
jej likwidacji.

Prawo korporacyjne – prawo przysługujące
właścicielowi akcji: prawo poboru i prawo do czynnego udziału w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.

Parkiet – wyodrębnione w siedzibie giełdy
miejsce gdzie zawierane są transakcje.

Przed otwarciem – faza sesji zarówno w
systemie kursu jednolitego jak i notowań ciągłych w trakcie, której nie są
zawierane transakcje, a jedynie przyjmowane zlecenia i publikowany teoretyczny
kurs otwarcia.</p>
<p>Pw ( po wymianie ) - informacja podawana obok kursu
giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że dokonana została
jego wymiana (podział).</p>
<p>Rozliczenie transakcji - uregulowanie należności w papierach
wartościowych i pieniądzach, wynikające z zawarcia transakcji.

Rynek NFI – segment rynku giełdowego, na
którym są notowane akcje NFI.

Rynek podstawowy – jeden z segmentów rynku
giełdowego, na którym notowane są spółki charakteryzujące się odpowiednio wysoką
płynnością i kapitalizacją, które złożyły stosowny wniosek do zarządu giełdy i
zostały dopuszczone do publicznego obrotu.

Rynek równoległy – jeden z segmentów rynku
giełdowego, na którym są notowane spółki niespełniające wymogów stawianym
spółkom z rynku podstawowego, dopuszczone do obrotu publicznego.

Rynek wolny – segment rynku giełdowego
przeznaczony dla spółek niespełniających warunków dopuszczenia zarówno do rynku
równoległego jak i podstawowego.

Rynek pierwotny – część rynku
kapitałowego, na którym odbywa się obrót pierwotny.

Rynek wtórny – część rynku kapitałowego,
na którym odbywa się obrót wtórny.

Rada Giełdy – rada nadzorcza GPW S.A.,
która oprócz zadań określonych w kodeksie handlowym wykonuje funkcje zapisane w
Regulaminie giełdy m.in. dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu
giełdowego i domów maklerskich do działania na giełdzie.

Rynek kapitałowy – rynek, na którym odbywa
się obrót instrumentami finansowymi.

Rynek zleceń rozbieżnych – taki układ w
arkuszu zleceń maklerskich, w którym najwyższy limit w zleceniach kupna jest
niższy od najniższego limitu w zleceniach sprzedaży.

Rachunek inwestycyjny – rachunek otwierany
w biurze maklerskim, służący do zawierania transakcji na GPW. Składa się on z
reguły z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

Spółka publiczna – spółka akcyjna
dopuszczona uchwałą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu
publicznego.

Sponsor emisji – instytucja finansowa
prowadząca rejestr osób, które nabyły papiery wartościowe na okaziciela lub
imienne w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej.

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego – akt
wykonawczy dla regulacji zawartych Regulaminie Giełdy.

Split – patrz „Podział akcji”.

Spółka giełdowa – spółka akcyjna notowana
na giełdzie papierów wartościowych.

Sesja giełdowa – określony przedział
czasu, w którym zawierane są transakcje na giełdzie.

Sąd giełdowy - stały sąd polubowny
powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych
oraz pomiędzy giełdą, a jej akcjonariuszami.

SiTech – segment innowacyjnych
technologii, w skład którego wchodzą spółki „nowej ekonomii”.

TKO – teoretyczny kurs otwarcia. Kurs
ustalany na podstawie złożonych zleceń prezentowany przed ogłoszeniem kursu z
fixingu na otwarcie, na zamknięcie i z notowań jednolitych.

Transakcja pakietowa – transakcja giełdowa
przeprowadzana poza sesją, której m.in. minimalną wielkość i odchylenie od ceny
rynkowej określa Regulamin Giełdy.

T+1 – określenie terminu rozliczenia
transakcji giełdowej w KDPW oznaczające następny dzień rozliczeniowy.

T+2 – określenie terminu rozliczenia
transakcji giełdowej w KDPW oznaczające dwa dni rozliczeniowe po dniu
transakcji.

T+3 – określenie terminu rozliczenia
transakcji giełdowej w KDPW oznaczające trzy dni rozliczeniowe po dniu
transakcji.

TechWIG - indeks cenowy obejmujący spółki
zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech).

Termin wykupu – data wypłaty należności,
najczęściej z tytułu posiadania obligacji, wraz z odsetkami, określona przez
emitenta.

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki zwoływane przynajmniej raz w roku, najwyższy organ władzy w spółce.

Wolumen obrotów – liczba papierów
wartościowych jaka została kupiona lub sprzedana w trakcie sesji giełdowej.

Warrant – instrument finansowy, którego
wartość jest zależna od instrumentu bazowego. Emitent warrantu zobowiązuje się
do bezwarunkowego wypłacenia kwoty rozliczeniowej właścicielowi warrantu, a
nabywca ma jedynie prawo (nie obowiązek) do realizacji warunków warrantu.
Wyróżniane są warranty amerykańskie ( może zostać wykonany każdym czasie przed
terminem wygaśnięcia ) i europejskie ( może zostać wykonany tylko w dniu
wygaśnięcia ). Instrumentami bazowymi dla notowanych na naszej giełdzie są :
indeksy, bony skarbowe, akcje, kontrakty terminowe.

Widełki – potoczna nazwa dolnego i górnego
ograniczenia wahań kursu.

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy,
podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie, w skład którego wchodzą spółki z
rynku podstawowego. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. uwzględnia dywidendy i
prawa poboru. Celem indeksu jest syntetyczne pokazanie ogólnej tendencji na
giełdzie.

WIG20 – jeden z indeksów na warszawskiej
giełdzie obejmujący akcje 20 spółek o największej kapitalizacji, aktualizowany
raz w kwartale.

WIRR – Warszawski Indeks Rynku
Równoległego, indeks obrazujący sytuację na rynku równoległym warszawskiej
giełdy.

WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate,
stopa procentowa po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom.

WIG sektorowe – indeksy na giełdzie
warszawskiej oparte na notowaniach spółek z poszczególnych branż.

Warset – system obsługujący transakcje
giełdowe na GPW S.A.

Wartość obrotów – liczba kupionych i
sprzedanych papierów wartościowych pomnożona przez kurs, po jakim zostały
zawarte te transakcje. Innymi słowy jest to podwojony iloczyn wolumenu obrotów i
kursu transakcji.

Wartość księgowa – wartość
przedsiębiorstwa liczona jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania.

Wymiana akcji – wymiana wszystkich akcji
danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji, których wartość nominalna
zostaje w takich samych proporcjach zmniejszona, lub zmniejszenie liczby akcji z
jednoczesnym zwiększeniem wartości nominalnej.

Zawieszenie notowania - tymczasowe
zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na
określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo
uczestników obrotu.

zd ( z prawem do dywidendy ) – informacja
podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje są notowane
z prawem do dywidendy.

Zlecenie maklerskie – zlecenie wystawione
przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta.

zp ( z prawem poboru ) - informacja
podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane
są z prawem poboru nowych akcji.[/b]
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl